Vedtægter


Vedtægter for


Struer Sportsdanserforening


 


§ 1 – Navn


a. Foreningens navn er Struer Sportsdanserforening ( St.S ).


b. Foreningens er medlem af Danmarks Sportsdanserforbunds vest region (DSV), under Danmarks Sportsdanserforbund (DS) i Danmarks Idræts-Forbund (DIF), DRRU og Struer Idræts Forbund.


c. Foreningens hjemsted er Struer Kommune


d. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands.


§ 2 – Formål


Foreningens formål er:


a. At give børn, unge og voksne mulighed for virksom og kammeratlig samvær med jævnaldrende i deres fritid.


b. At virke til gavn for dansesporten samt at varetage medlemmernes interesser i organisationerne under Danmarks Sportsdanserforbund.


§ 3 – Medlemmer

a. Foreningen er åben for alle interesserede – enten som aktive eller passive medlemmer. Indmeldelse sker skriftligt til foreningens kasserer.


b. Aktive medlemmer defineres som aktive dansere og disses forældre, hvis danserne ikke er fyldt 18 år eller medlemmer, der er aktive i foreningensdrift - jvf paragraf 10 f.


c. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til udgangen af en måned. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.


§ 4 – Kontingent


a. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.


b. Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen,


§ 5 – Udelukkelse


a. Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 1 mdr. efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt.


b. Et medlem kan udelukkes/ekskluderes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.  I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmer desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En general-forsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.


§ 6 – Foreningens Ledelse


a. Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 3 og max. 7 personer, der vælges for en 2 årig periode på generalforsamlingen.


b. Formand og 2 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år,


c. kasser og 1 medlem vælges i lige år.


d. Generalforsamlingen vælger for en 2-årig periode to suppleanter, der afgår skiftevis, efter antal stemmer - færest stemmer afgår først.


e. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden, er til stede.


f. For at kunne opnå valg til bestyrelsen, skal medlemmet være fyldt 18 år. Dog skal mindst formand og kasserer være myndige.


g.. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.


h.. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.


i. Bestyrelsen får tildelt skattefri telefon og kontorgodtgørelse for deres arbejde, med 1.500 kr. årligt 2018.


§ 7 – Regnskab


a. Regnskabsåret er kalenderåret fra 1. januar til 31. december.


§ 8 – Revision


a. Regnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. De vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis - færest stemmer afgår først.


b. Der vælges en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.


§ 9 – Tegning og hæftelse


a. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt låneoptagelse på mere end 150.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.


b. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.


§ 10 – Generalforsamling


a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


b. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.


c. Adgang til generalforsamling gives kun til aktive eller passive medlemmer af STS.


d. Generalforsamlingen bekendtgøres via opslag i foreningens lokaler samt indkaldes pr mail til den adr der anvendes ved kontingentopkrævning minimum 14 dage inden generalforsamlingen af kasseren.


e. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.


f. Medlemmer der endnu ikke er fyldt 16 år, passive medlemmer og medlemmer/forældre til medlemmer i restance har ikke stemmeret til generalforsamlingen. Passive medlemmer defineres som medlemmer, der ikke danser i foreningen og ikke er aktiv i foreningens drift.


g. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, undtagen afstemninger efter § 11 og § 12 og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtighed uanset det fremmødte antal medlemmer.


h. Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftlig, når mindst 10 % af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver det.


i. Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.


j. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent og referant.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Beretning.

4. Regnskab.

5. Indkommende forslag.

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant

9. Eventuelt.


k. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen (så vidt muligt formanden)i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Der er mulighed for at stille op til bestyrelsen med fuldmagt.


l. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal tillige indkaldes, når mindst 10% af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig anmodning herom med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. En sådan generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringen er modtaget og indkaldelse med angivelse af punkter til behandling udsendes med 14 dages varsel.


§ 11 – Vedtægtsændringer

a. Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer er for forslaget.


§ 12 – Foreningens opløsning

a. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.


b. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de aktive medlemmer er for opløsningen på generalforsamlingen samt at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en umiddelbart følgende generalforsamling er for opløsningen.


c. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for dansesporten.


Dato for oprettelse af vedtægter: 27/08-1978

Dato for første revision: 19/04-1990

Dato for anden revision: 05/06-1993

Dato for tredje revision: 23/09-2002

Dato for fjerde revision: 24/10-2007

Dato for femte revision: 30/1-2008

Dato for sjette revision: 18/3-2009

Dato for syvende revision: 10/3-2010

Dato for senese revision: 13/1-2012

Dato for seneste revision: 12/3-2015

Dato for seneste revision 25/3- 2019